- بانکداری نیوز - https://bankdarinews.com -

حضور مدیرعامل بیمه سرمد در مراسم تحلیف

 

حضور اسماعیل دلفراز ، مدیر عامل و کاتب عضو هیات مدیره بیمه سرمد در مراسم تحلیف ریاست جمهوری در مجلس